Episode 458: Refuting the Insanity

https://www.youtube.com/watch?v=hjBf978mogc