Episode 434: The Bible – Part 6

https://www.youtube.com/watch?v=vs9W8Qx9mo0