Intro to HOTM 1.0 video playlist

https://www.youtube.com/watch?v=5BCTxk2-9v8