Fallout from Bad Eschatology

https://youtu.be/Q2zs6o8y6dI