2 Corinthians 1:8-20

https://youtu.be/bgyUyK5I3dM