1 Corinthians 7:32-40

https://youtu.be/zHgaU4sUTBA