1 Corinthians 7:16-31

https://youtu.be/qxYwP4zGV9o