1 Corinthians 4:8-13

https://youtu.be/NGnpZHxq2iQ