1 Corinthians 14:26-40

https://youtu.be/oPUojc9nT6c