1 Corinthians 1:18-31

https://youtu.be/NBA-uPOc7hE