1 Corinthians 10:1-5

https://youtu.be/w6nsmQ5WucE